سلام 

خوب امشب لیله الرغائب یا همون شب آرزوهاست امشب برای رفتگانمان کار خیر حتی اگر کوچیک باشه انجام بدیم و برای مشکلات و حاجت همدیگر دعا کنیم آخر سر هم برای خودمون دعا کنیم آروز دارم تمام آرزوهای شما اگر خدا مصلحت دونست امشب برآورده بشه برای منم دعا کنید لطفا