این ذکر جهت برطرف شدن ناراحتی شخص توصیه شده مخصوصا در این دوشب اگر خواندید منم دعا کنید لطفا