اینهم قسمتی از شیرینی عید پارسال من که پخته بودم که البته میام بعدا چند تا عکس دیگه از بقیه کار هام میذارم و عکس های با کیفیت رو میذارم